19 de juny de 2024

Proves

Proves per obtenir el graduat d’ESO

Proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà i superior

Proves lliures Cures auxiliars d’infermeria

PROVES LLIURES CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

REVISIÓ PROVES TÈCNIQUES
DIJOUS 2/02/23 12-13 i de 16 a 17

Únicament té dret a demanar un aclariment sobre les qualificacions la persona que ha realitzat la prova.


RECLAMACIONS PROVES TÈCNIQUES del 2/02/22 al 06/02/22
La persona aspirant pot presentar una reclamació contra les qualificacions provisionals de les proves, adreçada al/a la president/a de la CA. La reclamació es presenta per escrit al registre del centre educatiu, en el termini de 3 dies hàbils a comptar a partir de la data de la publicació i d’acord amb l’horari de registre del centre. En l’escrit s’ha d’indicar per què es demana la revisió i al·legar els motius que es creguin convenients.
La CA, com a òrgan col·legiat, es reuneix, examina les reclamacions presentades dins el termini i les resol incorporant les esmenes que consideri oportunes en les qualificacions definitives

CALENDARIS:

OBTENCIÓ DEL GRADUAT DE L’ESO PER A EX-ALUMNES DEL CENTRE DE MÉS DE 18 ANYS

CALENDARIS

Obtenció del graduat de l’ESO per a ex-alumnes del centre de més de 18 anys