21 de juliol de 2024

Política de qualitat i ambiental de centre

L’Institut Baix Camp promou com a eina bàsica de millora, la implantació, el manteniment i la millora continuada; la norma de referència és UNE-EN-ISO 9001:2015 i la UNE-EN ISO 14001:2015 i els models e2cat/EFQM, per la qual cosa el seu funcionament ha d’estar d’acord amb la normativa vigent i els requisits establerts per l’administració educativa, sense descuidar el manteniment o increment dels elements curriculars tant de l’educació reglada i l’estat físic de les instal·lacions, per tal de respondre adequadament a les necessitats i expectatives de tots els membres de la comunitat educativa i de les empreses col·laboradores, de forma respectuosa amb el medi ambient.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització del centre i a tota la comunitat educativa, organitzacions i institucions, empreses col·laboradores i societat en general, que accepta aquest repte i assumeix la responsabilitat de participar activament en el desenvolupament i millora de la qualitat i la gestió ambiental en el centre. La direcció del centre vetllarà i proporcionarà els mitjans que estiguin al seu abast per assolir els objectius del Pla Estratègic. En l’àmbit de la gestió ambiental s’adquireix el compromís de treballar per prevenir i minimitzar els impactes ambientals de les nostres activitats i serveis, racionalitzant l’ús dels recursos i fomentant accions de sensibilització entre la comunitat educativa.

L’actuació de l’Institut Baix Camp, d’acord amb el PEC (Projecte Educatiu de Centre), té com a propòsit formar persones creatives, autònomes, responsables, adaptades a l’entorn i amb actituds positives fomentant, per aconseguir-ho, els valors i principis ètics, el treball en equip, el respecte vers els altres i vers un mateix, la capacitat de treball, la motivació, la sostenibilitat, el respecte i protecció pel medi ambient i la crítica constructiva per tal de complir la seva missió, assolir la seva visió i difondre els seus valors establerts en el PEC (Projecte Educatiu de Centre).

Consell direcció juliol 2022