19 de juny de 2024

Missió, visió i valors del centre

TRETS D’IDENTITAT

El propòsit

La tasca fonamental de l’Institut, com a centre educatiu, és educar, formar i instruir l’alumnat. Això vol dir desenvolupar tant la seva personalitat com ensenyar el jovent a ésser lliures, a estar capacitat per decidir el seu futur i a incidir en la societat en la qual visquin.

Missió

L’institut Baix Camp vol: 

 • Oferir un ensenyament de qualitat per aconseguir uns bons resultats educatius i acadèmics que capacitin i orientin, als nostres alumnes a aconseguir les seves metes de continuïtat d’estudis o d’inserció laboral.
 • Oferir educació global, interdisciplinària i integral que formi persones competents en un món canviant dotant-los d’eines i estratègies que permetin continuar aprenent al llarg de tota la vida.
 • Oferir una educació inclusiva, on tothom tingui les mateixes oportunitats, i crear les condicions que facin efectiva la igualtat d’oportunitats.
 • Ser socialment útil a la ciutat de Reus i a la comarca del Baix Camp on es troba situat, i per esdevenir un punt de referència a la vida educativa, cultural, comercial, industrial i associativa del l’entorn

Visió

L’Institut vol esdevenir un referent en la formació dels joves de Reus i el seu entorn, atenent al desenvolupament integral dels alumnes i també vol:

 • Oferir una formació personalitzada basada en les necessitats de cada alumne. Respectant els seus diferents ritmes d’aprenentatge i potenciant al màxim les seves capacitats
 • Crear un entorn d’aprenentatge que impliqui activament a tot l’alumnat, fomentant l’esforç i l’avaluació com a eina d’aprenentatge
 • Consolidar els diferents projectes d’innovació educativa que tenim endegats i promoure’n de nous que permetin satisfer millor les necessitats i expectatives de tots els grups d’interès
 • Implicar a les famílies, la comunitat educativa i teixit empresarial i institucional en el projecte de centre
 • Mantenir i millorar l’entorn de treball i les relacions interpersonals, per afavorir el treball cooperatiu i la formació permanent entre el professorat
 • Ser un centre d’excel·lència, referent en formació reglada per a assolir professionals eficients i actualitzats, donant resposta a les demandes de tots els agents implicats: alumnes, famílies, empreses i treballadors

Valors

 • El pluralisme i la transparència com a eixos vertebradors de la gestió de centre
 • La tolerància per acollir la diversitat ideològica, política religiosa, social i de gènere valorant-la com un fet natural i positiu
 • La convivència entre tots els membres de la comunitat educativa com a pacte entre persones
 • La cooperació activa, tant amb les persones del centre per aprofitar les sinergies, com amb l’entorn per tal de fomentar el desenvolupament sostenible de la nostra ciutat
 • Compromís amb la qualitat i la millora contínua
 • La voluntat de recerca d’innovació tecnològica, educativa i de gestió.
 • La sostenibilitat per tal de satisfer les necessitats de la nostra generació sense comprometre les necessitats de les generacions futures. Aquesta complexitat l’entenem en un sentit econòmic, social i ecològic. En les nostres activitats seguim el principi de les 3R: reduir, reutilitzar i reciclar.
 • El nostre centre treballa en la sensibilització de la comunitat educativa per a la protecció del medi ambient i la seva sostenibilitat.
 • Potenciació de la coeducació per afavorir l’equitat de gènere i la superació dels estereotips per raons de sexe.