21 de juliol de 2024

Altres tràmits

Sol·licitar BAIXA d’estudis

Pels estudis postobligatoris, la baixa es pot presentar fins al 30 d’abril.

 • Si l’alumne es MAJOR d’edat:

L’alumne/a ha d’emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de baixa i presentar-lo a la Secretaria del centre.

 • Si l’alumne es MENOR d’edat:

Els pares o tutors han d’emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de baixa, amb les dades del alumne/a i presentar-lo a la Secretaria del centre.

Anar a formularis de sol·licitud

Sol·licitar BAIXA de crèdits o UFs d’un cicles

L’alumne/a ha d’emplenar i signar l’imprès de sol·licitud de baixa  i presentar-lo a la Secretaria del centre.

Anar a formularis de sol·licitud

Sol·licitud de títols

Sol·licitud de títols no universitaris:

 • Corresponents a la Llei General d’Educació de 1970 i a sistemes educatius anteriors (estudis FP extingits):
 1. Sol·licitud del títol i pagament de la taxa 059 per Internet a l’Oficina Virtual del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (www.mpt.gob.es/es/servicios/tasas.html)
 2. Adreçar-se a la Secretaria per lliurar l’imprès de sol·licitud, el resguard del pagament fet i fotocòpia del DNI.
  (És imprescindible retornar l’imprès a la secretaria una vegada realitzar el pagament, en cas contrari, no es tramitarà la sol·licitud del títol i l’alumne/a perdrà l’ import ingressat).
 • D’ensenyaments post obligatoris LOGSE/LOE:
 1. Emplenar la sol·licitud i portar-la a la Secretaria del centre.
 2. En cas de família nombrosa o monoparental, portar original del títol (carnet) i una fotocòpia, a la secretaria del centre on els donarem l’imprès per fer el pagament al banc.

Lliurament:

 • Si l’interessat ho pot recollir personalment:
  • presentació amb el seu DNI i el RESGUARD original.
 • Si l’interessat NO pot recollir-lo personalment i envia una altra persona, aquesta ha de portar:
 • Autorització per escrit, signada per l’interessat
 • Fotocòpia del DNI de l’interessat
 • DNI de la persona autoritzada

Duplicats:

 • Es pot demanar quan:
  • Hi ha errades a un títol lliurat
  • El títol lliurat s’ha perdut
 • Procediment:
  • Emplenar la Sol·licitud de Duplicat de títol i portar-la a la Secretaria del centre.
  • Si es per esmena de dades, aportar també còpia de la documentació que ho avali

Formularis:

Anar a formularis de sol·licitud

Sol·licitud de certificats acadèmics

Sol·licitud

 • Presencial:
 1. Emplenar i signar la sol·licitud.
 2. Portar la sol·licitud a la Secretaria del Centre.
 • A distància:
 1. Emplenar el formulari en línia  la sol·licitud.
 2. Adjuntar DNI/NIE o Passaport en vigor per identificar-se.
 3. El certificat es lliurarà a la secretaria del centre partir del 3r dia.

Lliurament

 • Si l’interessat pot recollir-lo personalment, ha de presentar-se a la Secretaria amb el seu DNI.
 • Si l’interessat NO pot recollir-lo personalment i envia una altra persona, aquesta ha de portar:
 • Autorització per escrit, signada per l’interessat (imprès d’autorització).
 • Fotocòpia del DNI de l’interessat.
 • DNI de la persona autoritzada.

Formularis

Anar a formularis de sol·licitud

Sol·licitud del certificat de català

L’interessat ha d’emplenar la sol·licitud i portar-la a la Secretaria del Centre amb la següent documentació per comprovar el compliment dels requisits:

Nivell B:
Si tens…Cal haver estudiatDocuments que cal presentar
Títol graduat escolar (EGB)Haver cursat tota l’EGB a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979Original de:
DNI, Llibre d’EGB i
Títol de graduat escolar
 Títol FP1Haver cursat tota l’EGB i l’FP1 a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.Original de:
DNI, Llibre d’EGB,
qualificacions d’FP1 i
Títol d’FP1
Nivell C:
Si tens…Cal haver estudiatDocuments que cal presentar
Títol BUPHaver cursat tota l’EGB i BUP a Catalunya i s’hagi cursat de manera oficial la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979.Original de:
DNI, Llibre d’EGB,
Llibre de BUP i títol de BUP
Títol FP2Haver cursat tota l’EGB, FP1 i FP2 a Catalunya I s’hagi cursat de manera oficial la material de llengua catalana en la totalitat dels estudis esmentats a partir del curs 1978-1979Original de:
DNI, Llibre d’EGB,
qualificacions d’FP1 i FP2
i Títol d’FP2
Títol BATXILLERATHaver cursat almenys 3 cursos de PRIMARIA i 5 entre ESO i BATX a Catalunya i s’hagi cursat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats.Original de:
DNI, Llibre d’ESO,
Llibre de Batxillerat i
Títol de batxillerat
Títol ESOHaver cursat almenys 3 cursos de PRIMARIA i tota l’ESO a Catalunya i s’hagi cursat i aprovat la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis mínims esmentats. El requisit d’acreditació d’haver aprovat la matèria de llengua catalana és d’aplicació als títols de graduació en educació secundària obtinguts a partir del curs 2007/2008.Original de:
DNI
Llibre d’ESO
i Títol d’ESO

Anar a formularis de sol·licitud

Més informacióConsorci per a la Normalització Lingüística.