2 de març de 2024

Erasmus+

PROJECTE ERASMUS DE MOBILITAT INTERNACIONAL PER A REALITZAR ESTADES DE PRÀCTIQUES D’ALUMNAT DE CICLES FORMATIUS EN EMPRESES I ENTITATS ESTRANGERES

Convocatòries

Convocatòria 21-22 (ja adjudicades del curs passat)

Mobilitats de grau mitjà: es realitzaran entre maig i juny de 2023. 

Mobilitats de grau superior: les pendents es realitzaran durant el curs 22-23 o el curs 23-24 com a postgraduats.

Convocatòria 22-23 (adreçada a l’alumnat de CF)

Les mobilitats sol·licitades en aquesta convocatòria, en cas de ser concedides, es realitzaran entre maig i juny de 2024 pels alumnes de GM, i entre maig de 2023 i setembre de 2024 per GS.

Presentació de la sol·licitud: del 19 de desembre al 31 de gener de 2023.

Publicació dels resultats de baremació: març de 2023 a la web del centre.

Estada per l’alumnat de primer de CF de GRAU MITJÀ

L’alumne/a rebrà una beca que ha de cobrir preferiblement viatge, dietes i allotjament. 

El curs 2022-23 la beca serà d’aproximadament 1600 €/mensuals (aquesta quantitat pot variar depenent del país d’acollida i de la durada), que l’alumne/a rebrà en tres pagaments: un primer del 20% de la quantitat assignada perquè l’alumne pugui pagar al centre viatges i qualsevol altra despesa de què es faci càrrec el centre en la preparació de l’estada; un segon pagament del 60% deu dies abans de l’estada; i un tercer pagament del 20% amb la liquidació pendent un cop finalitzada l’estada i lliurada tota la documentació al centre.

L’alumne/a haurà de ser major d’edat en el moment de començar l’estada, és a dir, l’abril de 2024.

El pagament es farà per transferència bancària i, per tant, l’alumne/a ha de notificar el número IBAN del compte corrent del qual serà titular, en el moment de ser preseleccionats. 

L’alumne/a per realitzar la mobilitat ha de tenir una assegurança i, en alguns casos d’alumnat extracomunitari, visat. El visat ha de ser gestionat i assumit per l’alumne/a abans de començar l’estada. L’assegurança la gestiona el centre.

El centre s’encarregarà de buscar allotjament a l’alumnat i soci d’acollida que es faci responsable de l’alumnat durant la seva estada.

Estada per l’alumnat de CF de GRAU SUPERIOR

L’alumne/a rebrà una beca que ha de cobrir preferiblement viatge i allotjament. 

El curs 2022-23 la beca és d’entre 300 € i 400 € mensuals (depenent del país d’acollida), que l’alumne rebrà en un únic pagament un cop signat el conveni de mobilitat.

El pagament es farà per transferència bancària i, per tant, l’alumne/a ha de notificar el número IBAN del compte corrent del qual ha de ser titular, en el moment de ser preseleccionats. 

L’alumne/a per realitzar la mobilitat ha de tenir una assegurança i, en alguns casos d’alumnat extracomunitari, visat. El visat ha de ser gestionat i assumit per l’alumne/a abans de començar l’estada. 

El centre assessorarà l’alumne en la recerca d’allotjament a la ciutat on es realitzi l’estada, tot i que si el sol·licitant vol, pot fer la recerca ell mateix.

Informació general

Projecte ERASMUS+. El projecte ERASMUS+ a l’Institut Baix Camp permet la mobilitat d’estudiants a diferents països europeus per a realitzar estades de pràctiques.

Presentació de la tutoria de mobilitat Erasmus

Vídeo Erasmus+ Grau Mitjà convocatòria 2022-23:

Vídeo Erasmus+ Grau Superior convocatòria 2022-23:

Objectius del programa Erasmus+. El programa Erasmus+ té dos objectius primordials:

 • Recolzar la realització d’un Espai Europeu d’Educació Superior
 • Reforçar la contribució de la Formació Professional de Grau Superior al procés d’innovació

Objectius de la mobilitat:

 • Fomentar i desenvolupar la mobilitat dins de l’espai únic europeu
 • Millorar les habilitats lingüístiques
 • Enriquir els coneixements, habilitats i tècniques de la professió
 • Fomentar el coneixement d’altres entorns econòmics i sensibilitzar i aprendre altres estructures administratives empresarials
 • Creació d’un espai únic de formació

Requisits per poder accedir a una beca Erasmus+ .Cal estar matriculat en un cicle formatiu de Grau Mitjà o Superior el curs escolar per al qual es sol·licita la beca Erasmus. El sol·licitant ha de posseir la nacionalitat d’un país participant en el PAP o d’un país tercer, en aquest cas cal acreditar que està en possessió d’un permís vàlid per residir a Espanya durant el període de realització de la mobilitat. Degut a la situació excepcional de pandèmia cal, a més, tenir la pauta completa de vacunació per poder optar a la beca Erasmus i dur a terme la mobilitat.

Durada de l’Estada. L’estada màxima serà:

 • De 30 dies per l’alumnat de GM
 • De 60 dies per l’alumnat de GS

On es pot realitzar l’estada?

L’empresa/entitat d’acollida pot ser facilitada per el centre o per el mateix alumne si disposa d’un contacte a l’estranger. En aquest darrer cas, caldrà que l’alumne comuniqui, amb suficient antelació, les dades de la persona de contacte per poder gestionar l’estada. Actualment el centre disposa de contactes a:

 • Centre de formació MFR Le Belvedere, Sallanches (Rhône-Alps, França)
 • Les ciutats europees que formen part de la Xarxa-FP de ciutats

Què cal tenir en compte sobre l’estada?

Abans de marxar. L’alumne rebrà:

 • El conveni de pràctiques per escrit, on apareixerà el pla d’activitats a desenvolupar al país de acollida, acordat i signat per les dues institucions que intervenen i l’estudiant.

Targeta sanitària. En el moment de desplaçar-se a l’EEE (Espai Econòmic Europeu i Suïssa) cal sol·licitar la Targeta Sanitària Europea per poder gaudir de l’atenció mèdica, d’acord amb la legislació del país d’estada. Als l’enllaços es disposa de tota la informació necessària per realitzar la sol·licitud i renovació d’aquesta.

Pagaments: Tots els pagaments relacionats amb allotjament i viatge s’han de pagar a través del banc.

Al finalitzar l’estada. La institució de acollida remetrà a l’estudiant Erasmus i a la institució d’origen:

 • Certificat on s’indicarà que ha completat el programa acordat
 • Informe dels resultats de l’estudiant

Estudiants seleccionats sense dret a beca. Pot donar-se el cas que un alumne realitzi una estada a un país estranger sense obtenir beca. En aquest cas, totes les despeses són a càrrec de l’estudiant. Una vegada realitzada l’estada l’alumne obtindrà els mateixos títols que l’alumne becat, ja que disposarà del certificat de l’empresa i del reconeixement i, en alguns casos, expedició del Suplement Europass.

Més informació: Per mobilitat de pràctiques.

Com es pot demanar la beca Erasmus+?

COM ES POT DEMANAR UNA BECA ERASMUS+

Presentació de la sol·licitud. En el moment que sorgeixi la convocatòria (normalment entre novembre i desembre) es farà pública a la web del centre i s’informarà a l’alumnat a través dels seus tutors/es, i els interessats hauran d’omplir el següent formulari i adjuntar la següent documentació:

 Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos a mobilitat@insbaixcamp.cat

Resultats de les sol·licituds. Els resultats es publicaran a la web del centre, una vegada s’hagin avaluat totes les sol·licituds presentades i se sàpiga quines beques i projectes han estat concedits al centre.

Criteris de selecció dels sol·licitants. Els sol·licitants es baremaran atenent al següents criteris:

 • Nivell d’idioma: Es valorarà en funció del títol oficial que tingui l’alumne/a. En el cas que no s’estigui en possessió d’un certificat oficial es valorarà a través d’una entrevista en anglès i/o en l’idioma del país d’acollida.
 • La correcció i pulcritud de la documentació presentada amb el formulari de sol·licitud
 • Informe de l’equip docent sobre conducta, assistència i resultats acadèmics després de la 1a. avaluació.

En cas que en la selecció d’estudiants es produeixi un empat, es demanarà la valoració global de l’equip docent per determinar qui serà el beneficiari de la beca.

La puntuació màxima que es pot obtenir és de 15.

ÍTEMPUNTUACIÓ MÀXIMABAREMACIÓ
NIVELL D’IDIOMA5 puntsA1: 1punt
A2: 2 punts
B1: 3 punts
B2: 4 punts
C1 o superior: 5 punts
TÍTOL OFICIAL D’IDIOMA (EOI, CAMBRIDGE, …)1 punt 
DOCUMENTACIÓ degudament emplenada3 puntsCarta motivació: 1 punts
CV Europass anglès/francès: 1 punts
Formulari sol·licitud: 1 punt
INFORME EQUIP DOCENT6 puntsExpedient acadèmic:    
Nota mitjana 5-6: 1 punts        
Nota mitjana 7-8: 2 punts       
Nota mitjana 9-10: 3 punts
Actitud: 2 punts
Assistència: 1 punts