19 de juny de 2024

Formació en centre de treball (FCT)

Què és l’FCT?

 • FCT vol dir Formació en Centre de Treball.
 • És un crèdit que té entre 310 i 400 hores, depenent del cicle, que s’ha de cursar de forma obligatòria a tots el cicles formatius.
 • Consisteix en fer pràctiques en una empresa de la zona.
 • Les tasques que es desenvoluparan a l’empresa han d’estar relacionades amb els objectius del cicle i poden servir per completar la formació o per posar en pràctica els coneixements adquirits.
 • Tots els/les alumnes tenen un tutor/a d’FCT a l’institut i un/a a l’empresa que són els/les encarregats/des de vetllar per què les pràctiques a l’empresa siguin de qualitat i l’alumnat les desenvolupi amb normalitat. Les tasques que l’alumnat en pràctiques desenvolupa a l’empresa s’han de pactar prèviament i han d’estar recollides en el Pla d’activitats que per a cada cicle formatiu estipula el Departament d’Educació.
 • Per poder fer la FCT el centre ha de signar un conveni de col·laboració amb l’empresa (no és un contracte laboral i per tant no té cap repercusió en la vida laboral de l’alumnat ni comporta cap obligació fiscal per l’empresa). En cas que l’alumne/a o l’empresa incompleixin el conveni o el pla d’activitats pactat, es pot anul·lar el conveni de forma immediata.
 • Com la FCT és un crèdit més del currículum de cada cicle formatiu, s’ha d’avaluar. L’avaluació es fa de forma conjunta entre el/la tutor/a del centre i el/la tutor/a de l’entitat o empresa col·laboradora.
 • Normativa Formació Centres de Treball (FCT)

Contacte

Clara Mallafré, t3002594@xtec.cat

Tutors/es FCT de centre

CFGM Cures Auxiliars d’Infermeria

 • Matí: Bea Barberà / Laura Calvo
 • Tarda: Arantxa Azcárate (T1) / Olga Delgado (T2)

CFGM Activitats Comercials

 • Sònia Gomés
 • Elena López

CFGM Gestió Administrativa

 • Esperança Faus
 • Cristina Teixidó

CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 • Juan Carlos Guillén

CFGM Farmàcia i Parafarmàcia

 • Marisa Guivernau
 • Jordina Folch

CFGS Assistència a la Direcció

 • Judit Lafebre

CFGS Administració i Finances

 • Matí: Cristina Guiu
 • Tarda: Miguel Ángel Luque / Pedro Caro

CFGS Màrqueting i Publicitat

 • Pili Parreu

CFGS Higiene Bucodental

 • Esther Rodríguez
 • Dani Andreu

CFGS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes (ciberseguretat)

 • Mario Guerrero

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma

 • Òscar Òdena

CFGS Desenvolupament d’Aplicacions Web

 • Òscar Òdena

Qui pot fer l’FCT?

Tot l’alumnat a partir dels 16 anys que estan matriculats a un cicle formatiu de grau mitjà o grau superior i que no les hagin fet prèviament.

Quan es pot fer l’FCT?

 • Si el cicle té una durada d’UN SOL CURS: A partir del 2n trimestre i fins acabar les pràctiques. No es poden fer pràctiques durant el mes d’agost.
 • Si el cicle té una durada de DOS CURSOS: A partir del 3r trimestre del primer curs i durant tot el segon curs fins acabar les pràctiques

Programari de gestió de l’FCT

Informació per a l’alumnat que vol fer l’FCT

1. Llegir els drets i deures de l’alumnat
2. Exempcions
ExempcióS’atorga per …Cal acreditar …L’alumnat està exempt
de fer …
TotalExperiència professional en el mateix camp professional del cicle formatiu que s’està cursant.Un nombre d’hores igual o superior a les del crèdit d’FCT del cicle.tota l’FCT
Parcial. Supòsit 1.Experiència professional en qualsevol activitat empresarial.El doble de les hores del crèdit d’FCT del cicle.25% d’hores de l’FCT
Parcial. Supòsit 2.Experiència professional en el mateix camp professional del cicle formatiu que s’està cursant.La meitat de les hores del crèdit d’FCT del cicle.50% d’hores de l’FCT

3. Documentació per a fer l’exempció

 • Per demanar una exempció del 25% només cal portar la vida laboral i la sol·licitud d’exempció
 • Per demanar la del 50% i la total cal portar, a més de la sol·licitud signada per l’alumnat i el tutor/a d’FCT, com a mínim dos documents més: la vida laboral i el contracte (si la categoria professional coincideix amb els estudis del cicle) o un certificat de l’empresa on hi constin les tasques realitzades en el període treballat.

IMPORTANT RECORDAR…

 • FCT és un crèdit més i molt important per a la formació i que molts cops obre les portes del mon laboral, per tant no sempre és recomanable demanar l’excempció.

Demana la vida laboral a través d’internet, a la Seguretat Social

4. Horari i dates que pots fer
 • Per realitzar pràctiques en períodes no lectius( vacances de nadal i setmana santa) s’ha de demanar al tutor
 • Horari ordinari : 4h diàries simultàneament amb les hores lectives, sense sobrepassar les 20h setmanals.
 • Horari intensiu : Fins un màxim de 8 hores diàries si no hi ha classe i sense sobrepassar les 35h setmanals.
 • No es poden començar les pràctiques abans de les 8h ni acabar després de les 22h
 • No es poden realitzar pràctiques en períodes no lectius (dies de festa, mes d’Agost), ja que l’assegurança escolar no us cobriria.
5. Crear un conveni de pràctiques i un pla d’activitats

El tutor/a farà un conveni amb l’empresa. Per això necessita:

 • Si sou menors de 18 anys necessiteu un permís matern/patern per a poder treballar
 • Si us heu buscat vosaltres l’empresa, necessitem que ens faciliteu les seves dades
6. Començar les pràctiques
 • Si heu de sortir o deixar d’assistir a les pràctiques per un examen, excursió, malaltia, etc. Cal SEMPRE AVISAR al tutor/a d’FCT que us donarà un document que heu de lliurar a l’empresa, en el cas que sigui possible, s’ha de fer amb antel·lació. No es pot deixar d’anar a la feina sense avisar ja que es podria donar de baixa el conveni.
 • Si les faltes són injustificades i per tant ens les comunica l’empresa, es donarà de baixa immediatament el conveni amb la data del darrer dia treballat i es procedirà a avaluar el període de pràctiques
7. Sortides de la feina
 • Si la vostra feina requereix desplaçar-vos a diversos llocs o sortir del lloc físic on treballeu, s’haurà de crear un permís especial per a poder sortir. Aquest document el farà el tutor/a
8. Acabades les pràctiques…
 • Has de registrar al qbid les activitats que has realitzat al Centre de Treball durant el dia.
 • Si un dia no has pogut anar a realitzar les practiques, introdueix l’absència al qbid.
 • Una vegada s’arribi a final de mes, o al final del conveni, haureu de gestionar l’informe mensual. Per això cal que hagueu gestionat totes les activitats diàries del període.
 • Una vegada signat, entregeu el document al vostre Tutor/a d’FCT per que aquest el validi i el signi
 • Fins que no feu aquets pasos el vostre tutor d’FCT no us podrà avaluar