19 de juny de 2024

Preinscripció i Matrícula

🙋 PREGUNTES FREQÜENTS

Dubtes: secretaria@insbaixcamp.cat

/

ESO
GESTIÓDATES
OFERTA INICIAL ESO3 de març
Presentació de sol·licitudsDel 8 al 20 de març
Publicació de les llistes amb el barem provisional21 d’abril
 Presentació de reclamacions al barem provisionalDel 21 al 27 d’abril
 Publicació de llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions3 de maig
 Sorteig9 de maig
Publicació de llistes ordenades definitives11 de maig
Publicació de l’oferta final9 de juny
– ALUMNES ADMESOS AL CENTRE
– LLISTA D’ESPERA
– LLISTAT PREINSCRITS AMB ASSIGNACIÓ DE CENTRE
12 de juny
Matriculació de 1 d’ESO
(s’enviaran instruccions per correu electrònic al correu de indicat a la preinscripció a l’alumnat admès) 
Del 20 al 28 de juny
Alumnes matriculats ESO30 de setembre
BAT

CICLES

ESO

Presentació de sol·licituds

del 8 al 20 de març

Matrícula

Del 20 al 28 de juny

GESTIÓ

DATES

ESO 

Presentació de sol·licituds

del 8 al 20 de març

Matrícula

del 20 al 28 de juny

BATXILLERAT

Presentació de sol·licituds

del 19 al 25 d’abril

Matrícula

del 22 de juny al 3 de juliol

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJA

Presentació de sol·licituds *

 

(1) Alumnat amb continuïtat d’escolarització

del 12 al 18 d’abril

(2) Resta d’alumnat

del 9 al 15 de maig

Matrícula

del 3 al 7 de juliol

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Presentació de sol·licituds

del 26 de maig a l’1 de juny

Matrícula

del 19 al 24 de juliol

Qui pot participar en el procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització? 

Poden participar en aquest procés:

  1. L’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el quart curs de l’ESO en un centre ordinari, està cursant o ha cursat el GESO en el curs actual en un centre de formació d’adults o està escolaritzat en un sistema educatiu estranger en un nivell equivalent a quart d’ESO. També pot participar-hi l’alumnat que en el moment de presentar la sol·licitud està cursant el primer curs de batxillerat.
  2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica. Per aquesta via també pot participar l’alumnat que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic.
  3. L’alumnat que ha cursat o està cursant en el moment de presentar la sol·licitud el Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclús si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i que durant l’any de presentació de la sol·licitud compleix, com a màxim, 18 anys.

Qui pot participar en el procés per a la resta de l’alumnat?

  1. L’alumnat que ha obtingut el títol de l’ESO l’any anterior en què es presenta la sol·licitud o que està cursant el quart curs de l’ESO o el primer de batxillerat, i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
  2. L’alumnat que ha superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) o de formació professional bàsica, o que ha superat o està cursant un cicle formatiu de grau bàsic i que no ha participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització o no ha estat admès en aquesta convocatòria.
  3. L’alumnat que ha cursat o està cursant el Curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà, ha superat o està inscrit a la prova d’accés (inclús si n’està exempt) o té altres requisits d’accés i és major de 18 anys; també els menors de 18 anys, o que compleixen els 18 anys durant l’any en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, que no han participat en el procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització, o que no hi han estat admesos.
  4. L’alumnat no esmentat en els apartats anteriors que té els requisits acadèmics d’accés que estableix la normativa corresponent, però que no reuneix les condicions establertes per presentar la sol·licitud al procés amb continuïtat d’escolarització.

Els alumnes matriculats aquest curs als ensenyaments de GESO en centres d’adults, en quin dels dos processos poden participar?

L’alumnat que està acabant aquest curs els ensenyaments de GESO en un centre d’adults, pot participar en el procés per a l’alumnat amb continuïtat d’escolarització.

En presentar la sol·licitud, ha d’indicar que participa per la via 1, reservada a les sol·licituds que al·leguen el títol de l’ESO com a requisit d’accés.